ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2564

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา ไฟล์แนบ ระดับมัธยมศึกษา ไฟล์แนบ ระดับ ป...

ดูทั้งหมด

ประกาศ เรื่อง แจ้งวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการยื่นใบสมัครเข้าเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ทดแทนผู้พ้นวาระ

สำหรับดาวน์โหลด ใบเสนอรายชื่อสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชุดที่ ๔๗ ไฟล์แนบ

ดูทั้งหมด

เศรษฐกิจ - ธุรกิจ

ดูทั้งหมด

การเงิน-การลงทุน

ดูทั้งหมด

ประธานกรรมการ

นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

นายพรชัย ชลวาณิชกุล
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายอิทธิพร แก้วทิพย์
รองประธานกรรมการคนที่ 3
นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์
รองประธานกรรมการคนที่ 4
นายกรุณา พันธุ์เพ็ชร
รองประธานกรรมการคนที่ 5
นายมนต์ชัย บ่อทรัพย์
รองประธานกรรมการคนที่ 6
นายยรรยง เดชภิรัตนมงคล
รองประธานกรรมการคนที่ 7
นางพรศรี ฤทธิจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
นางศรีอุดม คงดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวรัตนา วงค์ทะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสำราญ หวังกุศล
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
นางวรรณา ศุภศักดิ์โชติวิช
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

สถิติเว็บไซต์
วันนี้
16
 คน
เมื่อวาน
506
 คน
เดือนนี้
1,413
 คน
ปีนี้
10,250
 คน
ทั้งหมด
458,543
 คน