หลักเกณฑ์ในการถือหุ้น

หลักเกณฑ์ในการถือหุ้น


 

                          การซื้อหุ้นนอกเหนือจากที่จ่ายประจำเดือน ซื้อหุ้นได้ไม่เกินวันที่ 7 ของทุกเดือน  (สหกรณ์ฯ กำหนดให้สมาชิกส่งหุ้นได้ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท หากสมาชิกส่งค่าหุ้นโดยให้หักจากเงินได้รายเดือน จำนวน 1,000 บาท (100 หุ้น) จะซื้อเพิ่มได้ไม่เกิน 4,000 บาท (400 หุ้น) และซื้อหลังวันที่ 7 ของเดือนถัดไป)

 

อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า

                          สำหรับสมาชิกใหม่ จำนวน 20 บาท สำหรับสมาชิกลาออกแล้วต้องการสมัครใหม่ จำนวน 500 บาท (เรียกเก็บเฉพาะเดือนแรกเท่านั้น)

 

UploadImage