กู้พิเศษ(โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)

กู้พิเศษ(โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
                        - กู้เพื่อการเคหสงเคราะห์ คือ ซื้อจากผู้ประกอบการขายบ้าน และที่ดินหรืออาคารชุด
                          ต้องมีสัญญาจะซื้อจะขายในโฆษณาที่มีการกำหนดราคามาแสดง กู้ได้ 90% ของสัญญา
                          จะซื้อจะขายแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
                        - กู้เพื่ออันจำเป็นอื่น คือ การซื้อรถยนต์, ซื้อที่ดิน, ชำระหนี้ หรืออื่น ๆ กู้ได้ 90% ของราคาประเมินที่ดิน
                          เกิน 3,000,000 บาท

หลักฐานประกอบการยื่นคำขอกู้พิเศษ 

                      1. ถ่ายสำเนาโฉนดด้านหน้า และด้านหลังโฉนดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  

                      2. สลิปเงินเดือน, สำเนาบัตรข้าราชการ, สำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนสมรส พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                      3. ต้องทำแผนที่ตั้งหลักทรัพย์ที่นำมาจำนองเป็นหลักประกันโดยละเอียด พร้อมภาพถ่ายอย่างน้อย 5 ภาพ และมีจุด
สังเกตของที่ดิน เช่น หลักเขต หรือต้นไม้

                      4. ใบประเมินราคาที่ดินที่จะจำนองจากสำนักงานที่ดิน

                      5. โฉนดที่ดินของผู้อื่นที่นำมาจำนองเป็นประกันต้องให้เจ้าของที่ดินมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจของสำนักงานที่ดิน พร้อมติดอากรแสตมป์(แนบเอกสารตาม ข้อ 1 และข้อ 2)

                      6. หลักทรัพย์ที่นำมาจำนองต้องเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้น

                      7. ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 20 ปี (240 งวด) - ข้าราชการอัยการ ให้ส่งชำระหนี้เงินกู้พิเศษ ได้ไม่เกินอายุ 70 ปี - ข้าราชการธุรการและลูกจ้างประจำ ให้ส่งชำระหนี้เงินกู้พิเศษ ได้ไม่เกินอายุ 60 ปี

                      8. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

                      9. ค่าธรรมเนียมในการทำนิติกรรมจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ยกเว้น เสียเฉพาะค่าอากร แสตมป์และพยานเท่านั้น

                    10. แนบหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของผู้ขอกู้เพื่อการโอนเงิน

                    11. ถ้าติดจำนองที่อื่น ให้แนบเอกสารการติดจำนองและยอดหนี้คงเหลือ ณ ปัจจุบัน

                    12. บ้านมือสอง ต้องให้สำนักงานที่ดินประเมินราคา

***เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ลายเซ็นให้เหมือนที่เซ็นไว้ในบัตรข้าราชการ***