ระเบียบของสหกรณ์

ระเบียบของสหกรณ์


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม การปฏิบัติงานนอกสถานที่ และการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2564

นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2565


ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2565

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2565

ข้อกำหนดว่าด้วยจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ พ.ศ 2565

ไฟล์แนบ

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2556.pdf