ประวัติสำนักงาน

ประวัติสำนักงาน


ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2520 มีสมาชิกแรกเข้า จำนวน 177 คน และมีหุ้นเริ่มแรกเพียง 20,690 บาท จากครั้งแรกมาจนถึงวันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด ได้เติบโตก้าวหน้า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สหกรณ์มีสมาชิกมากกว่า 5,515 คน มีทุนเรือนหุ้น 1,947,648,330 บาท มีสินทรัพย์ 2,866,760,494.69 บาท มีผลกำไร 131,932,148.21 บาท (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2556) และสามารถจ่ายปันผลให้แก่สมาชิกได้ตามเป้าหมาย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับว่าเป็นสหกรณ์ที่มีความเจริญเติบโตและความมั่นคงในระดับดีมากสหกรณ์หนึ่ง

ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด (รายงานกิจการประจำปี 2556)