วัตถุประสงค์ของสหกรณ์

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์


วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกโดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน ในข้อต่อไปนี้
(1)  ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้น ช่วยให้สามารถสงวน ส่วนแห่งรายได้ของตนและได้รับผลประโยชน์ตามสมควร
(2)  รับเงินฝากจากสมาชิก
(3)  ให้สมาชิกกู้เงินตามความจำเป็นหรือมีประโยชน์
(4)  ให้สมาชิกกู้ยืมเงินเพื่อการเคหะ
(5)  กู้ยืมเงินเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
(6)  ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(7)  ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมกิจการของสหกรณ์
(8)  ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
(9)  กระทำการต่างๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ให้กระทำได้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 
* ข้อ1. แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมใหญ่ครั้งที่ 5/2550  เมื่อวันที่ 2  มีนาคม 2550