บริษัท เอไอเอ จำกัด

บริษัท เอไอเอ จำกัด


1. การกรอกรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันชีวิต ไฟล์แนบ
2. ใบคำขอเอาประกันชีวิต print หน้า - หลัง เรียงตามลำดับจนครบ ไฟล์แนบ
    (หน้า 1-2) และ (หน้า 1-7)

3. ใบขอเวนคืนกรมธรรม์ ไฟล์แนบ
4. คำขอเปลี่ยนแปลงแบบ 1 (ข้อมูลทั่วไป)  ไฟล์แนบ
5. คำขอเปลี่ยนแปลงแบบ 2 (ผลประโยชน์ความคุ้มครอง) ไฟล์แนบ
6. โปรแกรมคำนวนเบี้ย ไฟล์แนบ