ข้อกำหนดว่าด้วยจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ พ.ศ 2565

ข้อกำหนดว่าด้วยจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ พ.ศ 2565